Kurumsal

Kurumsal > Politika & Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Ülkemizin, petrol ve gaz başta olmak üzere küresel anlamda enerji merkezi olması için her alanda katkı verecek öncü, lider ve model bir enerji şirketi olmak.

Misyonumuz

Temel değerlerimiz, Sağlık, Emniyet, Çevre, Kalite standartlarına bağlılığımız ve temel yetkinliklerimize dayalı işletmecilik anlayışımızla; Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nı yüksek verimlilikle işletmek, müşterimizin ve paydaşlarımızın memnuniyetlerini sağlamak

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Politikamız

BIL, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ve bağlı tesislerin Türkiye kısmının işletilmesi hizmetini sunmak üzere “Atanmış İşletmeci” şirket olarak; tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite standartları, kuralları ve uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

BIL, söz konusu işletme hizmetini gerçekleştirirken aşağıdaki taahhütlerde bulunur;

 • Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi,
 • Ulusal Mevzuat, Uluslararası Anlaşmalar ve uygulanabilir tüm Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite standart ve gerekliliklerine uyulması,
 • Çalışanlara, yüklenici / altyüklenici çalışanlarına, stajyerlere Sağlık, Emniyet ve Çevre yükümlülükleri ile bu politikanın iletilmesi, yaygınlaştırılması, tüm ilgili tarafların erişimine açık olması ve gözden geçirilmesi,
 • Yıllık Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite hedeflerinin oluşturulması, gözden geçirilmesi ve performansa dayalı raporlama yapılması,
 • Çalışanlarımızın, yüklenici / altyüklenici çalışanlarının, stajyerlerin, faaliyet alanlarımızda bulunan ziyaretçilerin ve yerel halkın sağlığına ve emniyetine yönelik tüm tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması,
 • BIL ve yüklenici / altyüklenici faaliyetleri sonucunda oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve kaynakta kontrol altına alınması için gerekli tüm tedbirlerin alınması,
 • Tüm ilgili taraflardan geri bildirimlerin temin edilmesi ve gerekli adımların atılması,
 • Çalışanların, yüklenici / altyüklenicilerin ve stajyerlerin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri hakkında farkındalıklarının oluşturulması ve ilgili faaliyetleri çevre ve toplum bütünlüğünü tehdit etmeden, kültürel ve tarihi mirasa zarar vermeden emniyetli bir şekilde gerçekleştirecek yetkinlik ve bilinçte olmalarının sağlanması,
 • Tüm BIL, yüklenici / altyüklenici çalışanlarının ve stajyerlerin sağlık bozulmaları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi ve “Sıfır Hatalı Emniyet Kültürü”nü anlamalarının ve farkında olmalarının sağlanması,
 • Yüklenici ve altyüklenici çalışanlar dahil tüm çalışanlarımızda, faaliyetlerimiz sonucu doğal kaynakların tüketildiği bilincinin artırılması ve kaynak tüketiminin mümkün mertebe asgariye indirilmesinin sağlanması,
 • Çalışanların aktif katılıma özendirilmesi ve açık iletişim ortamı sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi,
 • Yerel halk ve komşular üzerindeki olumsuz sosyal etkilerin etkin kamu ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle asgariye indirilmesi.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

BIL, faaliyet gösterdiği alanlarda, insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş, finansal kaynaklar ve üçüncü şahıslara ait bilgilerin güvenliğinin sağlandığı, risklerin yönetildiği ve izlendiği, süreç performanslarının ölçüldüğü, bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin gözetildiği, ISO/IEC 27001 standardı kriterlerine uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi mimarisi ve bu sistemin sürekliliğini esas alır.

BIL’in Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

 • BIL’in işlediği, muhafaza ettiği ve diğer kuruluşlar ile paylaştığı bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine göre korumak,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • BIL’in vizyon ve misyonuna uygun olarak faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri değerlendirmek, sürekli iyileşme ihtiyaçlarını ve fırsatları tayin etmek,
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik gelişim ve değişimlere ayak uydurarak bu gelişim ve değişimleri takip etmek,
 • Bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Tâbi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelere, yasal ve ilgili mevzuat gereklerine, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklara uyum sağlamak,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
 • BIL’in itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığı ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek, gerekli desteği sağlayarak diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik olarak sektörde örnek bir kuruluş olmak.