Faaliyetler

Faaliyetler > Sağlık Emniyet

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ülkemizde İSG algısı ve duyarlılığının artırılmasında önemli ve etkin bir rol oynamaktadır.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı iş barışının sağlanması ile hızlı ve sağlıklı kalkınmanın ön şartıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları, sonuçları itibariyle insan hayatını ve sağlığını tehdit etmekle beraber işletmeler için önemli bir maliyet unsuru olmakta ve işyerinde verimliliği de doğrudan etkilemektedir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması için ön koşul olan iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması, sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, çalışanların bu konularda duyarlılaştırılması, mevzuatın etkin uygulanmasının sağlanması için artan bir ivme ile çalışmalar sürdürülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için en önemli faktörlerin başında çalışanların kişisel düzeyde kendi sağlığını koruması ve güvenli davranış bilincini geliştirmesi, bir başka ifade ile güvenlik kültürünün yerleşmesi gelmektedir.

BOTAŞ International; BTC Ham Petrol Boru Hattı İşletmesi Türkiye Kesimi İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini; yasal yükümlülüklere ve proje anlaşmaları gereği uyulması taahhüt edilen uluslararası standartlara uygun olarak yürütmekte ve bu kapsamda gerekli faaliyetlerini takip etmektedir.

BIL iş sağlığının korunmasını, iş veriminin arttırılmasını sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuştur.

Bu kapsamda temel faaliyetlerimiz;

•Tüm yasal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standart gereklilikleri düzenli olarak takip edilmekte ve uygulanması sağlanmaktadır.

•Tüm sahalarımızda düzenli olarak iç ve dış tetkikler yapılmakta uygunsuzluklar raporlanarak kayıt altına alınmaktadır.

•İSG Hedeflerine ulaşma derecesi aylık KPI (Key Performance Indicator) raporları ile izlenmektedir. Rutin olarak yapılan saha tetkikleri ve teftişleri ile kontrollerin etkinlik derecesi izlenmektedir.

•BIL KKD’ ların tedariki sürecinde geniş bir piyasa araştırması yaparak en üst standardda KKD satınalmakta ve çalışanlarına teslim etmektedir.

•Tüm kazalar, hastalıklar, Olaylar ve diğer yetersizlikler (ekipman, eğitim, vb) kayıt altına alınmakta ve gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlanmaktadır.

•Bilgisayar Tabanlı Bakım Yönetim Sistemi (MAXIMO) ile tüm ekip ve ekipmanların bakım (arızi, periyodik), ölçüm ve kalibrasyon işlemleri takip edilmekte ve sonuçlar sistemde kayıt altına alınmaktadır.

•Tüm sahalarımızda düzenli olarak İSG Kurul toplantıları yapılmaktadır.

•BIL kontrol altında tuttuğu tüm aktivitelerde görevli personele, işlerini emniyetli ve standartlara uygun, verimli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan tüm yasal ve sektörel olarak benimsenmiş eğitimleri sağlamaktadır.

•İSG profesyonellerinin bilincinin artırılması amacı ile İSG toplantılarına, konferanslara, seminerlere ve fuarlara katılım sağlamaktadır.

•Dış kaynaklı ya da BIL kaynaklı kazalar ve kazalar ile ilgili “Alınan Dersler” tüm personele duyurulmakta, tekrarlarının ya da benzerlerinin önlenmesi için eğitimler sağlanmaktadır.

•Tesislerimize gelen tüm ziyaretçi ve geçici işçilere “Saha Başlangıç ve Oryantasyon” eğitimleri verilmektedir.

•BIL iş güvenliğinin yanısıra yol güvenliğinede son derece önem vermektedir. Şirket bünyesinde araç kullanan tüm BIL ve Yüklenici/altyüklenici firma şoförleri Güvenli Sürüş (Defansif, Offroad, Antiskid) eğitimleri almaları sağlanmaktadır.

•BIL bünyesinde faaliyet gösteren tüm BIL ve Yüklenici/Altyüklenici firma araçları Arvento Uydu Takip Sistemi ile kontrol edilmekte ve hız ihlalleri düzenli olarak raporlanmaktadır.

•Tüm sahalarımızda bulunan revirlerimizde 7 gün 24 saat süresince acil sağlık hizmeti sağlanmaktadır.

•Revirlerimize başvuran tüm personeli ve ziyaretçileri kapsayan haftalık ve aylık hastalık istatistikleri yapılmaktadır. Yapılan istatistikler sonucunda hangi aylarda hangi hastalıklarda artış olduğu belirlenmekte ve mevsimsel hastalıklarla ilgili gerekli duyurular yapılarak personel bilinçlendirilmekte ve mümkünse aşı kampanyaları düzenlenmektedir.

•Tüm revirlerimizde mevcut bulunan alkolmetre ve drug test kitlerimizle sahalarımızda çalışan personellere rastgele alkol ve uyuşturucu testi uygulaması yapılmaktadır.

•Sahalarımızda belirli lokasyonlardan alınan su numuneleri aylık olarak Bakteriyolojik Su Analizi (Toplam Koliform, Fekal Koliform, E-coli), yıllık olarak ise Kimyasal Su Analizi (suyun pH , koku, sertlik, özellikle Arsenik gibi ...) yaptırılmak üzere laboratuvarlara gönderilmektedir.

•Ayda iki kez olmak üzere tüm sahalarımızda hijyen kontrolleri yapılmaktadır.

•Aylık olarak sahada bulunan göz duşu istasyonları, haftalık olarak ecza dolapları, günlük olarak ambulanslar ve revir medikal malzemeleri kontrol edilmektedir.